Menu

Book Store

The Political Economy of Public Finances in Central and Eastern Europe.
Edited by Istvan Benczes
Publication Year: 2014
Istvan Benczes - Deficit and Debt in TransitionThe adjustment problems of public finance in countries of Central and Eastern Europe (CEE) are often misunderstood and misinterpreted by western scholars. This book contributes to the bridging of the gap between what is being thought by external observers and what the actual public finance reality is, as described by competent local scholars. Popular political economy research has remained biased towards advanced countries and has neglected developing and transition economies. Publications on CEE countries’ public finances seem to be reluctant to apply the conceptual framework of standard political economy to these countries because of the assumption that CEE economies are different from their Western peers. But is this really the case? Are CEE economies so much different that none of the well-known “Western” political economy concepts or models can be applied to the analysis of fiscal performance in the region? Benczes demonstrates that they can be safely applied in the context of CEE economies as well. He sees no need to develop a separate or unique theory designed for the study and understanding of (one-time) transition economies.
Published by: Central European University Press

 

 

 

 

Economics of Global and Regional Integration
Available in Hungarian too.
Edited by Tibor Palankai
Publication Year: 2014
Our book represents a new discipline, Comparative Regional Integration Studies, which emerged approximately in the last 10 years. It conceives global integration as a main dimension of the “Contemporary Globalisation” of the last half-century. Global integration is structured by dozens of regional integrations (EU, NAFTA, Mercsoure or ASEAN), which are in interdependence and interaction. We focus on some of the major topics of international integration, like its content (main features of real-integration), the forms and efficiency of integration policies and regulation, cost and benefits of integration processes and the integration maturity. This latter problem is a new question of our analysis. In the last years, there were several attempts to measure integration processes. We introduce the method of “integration profile analysis”, which is developed to extend the integration measurement beyond some quantitative aspects to qualitative considerations as well. We offer the book not only for Master and Ph.D. students of International Economic Relations and International Studies, but also to the wider public being interested.
Published by: Akademiai Kiado

 

 

 

 

The Democratic Process and the Market
Edited by Mihaly Simai
Publication Year: 1999
The transition of the former socialist countries of East and Central Europe to a pluralistic, democratic system of governance and a modern market economy has involved historically unparalleled changes. In contrast to past examples of systematic transition, democratization in these countries has not resulted from an organic process of development, resting on other social and economic changes, but from “socio-political implosion;” brought about internally by the collapse of their own socialist regimes and externally by the impact of the dissolution and dismemberment of the Soviet Union.The global information revolution, providing a window upon the transition process, added another dimension to the unique quality of the upheaval. Never before, in the period of modern history, has the process of transition so clearly demonstrated the complex interaction between past and present; political, economic, and social processes; cultural values and institutions, and national and international influences.This volume offers a specific contribution to the global dialogue on democracy in transition. Eminent specialists in the field, many from the countries under discussion, provide a regional perspective on the interrelation between political and economic change, and delineate the unprecedented challenges recent developments have presented both to the states in transition and to the international community.
Published by: Akademiai Kiado

 

Chapter of Hungary
in the book ‘Going Global’
Written by: Andras Blaho, Peter Gal
Publication Year: 1997
The transition of the former socialist and otherwise centrally planned economies into the world trading and financial system has become a major concern to both policymakers and social scientists. In this book experts from diverse economies address the principal issues raised by this transition. The chapters, which cover fourteen countries of East and Central Europe, the former Soviet Union, and Asia, are the result of a three-year research project. Although the contributors share a unity of design and analysis, each author focuses on the issues most relevant to the country or countries under discussion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publications in Hungarian:

 

Nemzetközi Szervezetek és Intézmények
Edited by András Blahó, Árpád Prandler
Publication Year: 2014
Nemzetközi szervezetek és intézmények - Blahó András
A tankönyv a magyar szakirodalomban első alkalommal nyújt átfogó képet a nemzetközi szervezetek és intézmények működéséről ez a tankönyv jellegű mű.
Az  I. rész a nemzetközi szervezetek általános jellemvonásait tárgyalja, történeti kialakulásukkal és a rájuk vonatkozó elméleti alapvetéssel együtt. A II. rész az Egyesült Nemzetekkel és az ENSZ családdal foglalkozik, külön-külön elemezve a politikai (Közgyűlés és a Biztonsági Tanács) valamint a gazdasági és szociális területen kifejtett tevékenységet. A III. rész a szakirodalomban partikuláris szervezeteknek nevezett NATO-val és az Európai Unióval foglalkozik. Elemzi e szervezetek alapító okiratait, az újabb fejleményeket, külön koncentrálva az intézményekre, hatáskörükre és a határozathozatali mechanizmusra. A regionális szervezeteknek szentelt IV. részben az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESz) mellett rövid áttekintést találhatunk az Európán kivüli regionális szervezetekről is (pl. az Amerikai Államok Szervezete). A könyv V. része foglalkozik a fegyveres konfliktusok áldozatainak védelmére, és a humanitárius segítségnyújtás céljából létrejött nemzetközi szervezetekkel. A könyv áttekintést ad a nemzetközi nem kormányzati szervezetek sokoldalú tevékenységéről, e szervezetek jellegéről és típusairól.
A tankönyv végezetül elemzi a nemzetközi szervezetek szerepét a társadalmi haladás, valamint a globalizáció pozitiv és negativ hatásainak vonatkozásában. A könyv végkövetkeztetése az, hogy a globális kihívásokra csak a nemzetközi együttműködés, és ezen belül a nemzetközi szervezetek erősítésével lehet válaszolni.
Published by: Akademiai Kiado

A kohéziós politika elmélete és gyakorlata
Edited by Sándor Gyula Nagy, Péter Heil
Publication Year: 2013
“A könyv megjelenése különösen időszerű, tekintettel az EU többéves pénzügyi keretéről az Európai Parlament és a Tanács között jelenleg is zajló tárgyalásokra, valamint a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó tagállami és regionális finanszírozási programok előkészítő munkálataira. Reméljük, hogy az olvasó a könyv alapján jobban megérti majd a kohéziós politika kihívásait és működését, ezen keresztül pedig betekintést kap az Európai Unió gazdaságfejlesztő szerepébe. Az egyes fejezetek segíthetik azok munkáját is, akik a konkrét programok kialakításán és megvalósításán dolgoznak, vagy azok eredményeit próbálják majd a jövőben nyomon követni.” – Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa
Published by: Akademiai Kiado

 

 

 

 

 

 

Fejlődésgazdaságtan
Edited by Tamás Szentes
Publication Year: 2011
A nemzetek fejlődésének témaköre régóta foglalkoztatja a társadalomtudományok művelőit. E kötet szerzője történeti és kritikai áttekintést ad a különféle elméleti nézetekről, elemzi a fejlődés külső és belső meghatározói közötti összefüggéseket és azok fényében a fejlődési utak történelmi eltéréseit, majd foglalkozik a nemzeti fejlődés mai feltételeivel és a fejlesztési stratégia követelményeivel a globalizálódás viszonyai között, valamint az országcsoportok, rendszerek megkülönböztetésének és a fejlettségi szintet mérő mutatószámoknak módszertani kérdéseivel. Végül összefoglalja a nemzeti fejlődés általános elméleti, történelmi és módszertani tanulságait, és felvázolja az emberiség fenntartható fejlődésének mai problémáit.
Bár e kötet elsősorban oktatási célra, vagyis tananyagként – alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatók számára – készült, igen tanulságos olvasmányként és kézikönyvként ajánlható mindazok számára, akik érdeklődnek a nemzetek fejlődésének témaköre, a fejlesztési és felzárkózási stratégiák és a nemzetközi fejlődési szakadék problémája, illetve a vonatkozó társadalomtudományi elméletek története iránt. Különösen hasznos ismereteket nyújt gazdaságpolitikusoknak, diplomatáknak, fejlesztési politikával, valamint elmélettörténettel foglalkozó szakembereknek.
Published by: Akademiai Kiado

 

 

Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában
Edited by Gábor Kutasi, András Blahó
Publication Year: 2010
Vajon értjük-e, hogy mi zajlik a világgazdaság különböző pontjain? Hogyan lennének elkerülhetők a negatív sokkhatások és hogyan lehetne kihasználni a kedvező tendenciákat, ha nem ismerjük a világgazdasági környezetet? E kötet az Európai Unión kívüli világgazdaság megértéséhez nyújt segítséget. A következő három-négy évtized hangsúlyváltásai nagy vonalakban már kiolvashatóak a kötetből. Kiváló szakértők elemzik a nagyhatalmakat (USA, Kína, Oroszország, Brazília, India). Emellett feltárják a regionálisan jelentős hatalmak (többek között Nigéria, Dél-Afrikai Köztársaság, Ausztrália) vagy országcsoportok (ASEAN, Andok-csoport, Közép-Ázsia) gazdasági állapotát és a bennük rejlő lehetőségeket is. A világgazdasági ismeretek alapján a kötet záróakkordja egy külgazdasági stratégiai elemzés Magyarországra vonatkozóan.
Published by: Akademiai Kiado

 

 

 

 

Nemzetközi gazdaságtan
Edited by István Benczes, György Csáki, Tamás Szentes
Publication Year: 2009
A Nemzetközi gazdaság sorozatban megjelent Nemzetközi gazdaságtan című kötet vállaltan holisztikus szemléletű, és mint ilyen, túl is megy a témában megjelent más, hagyományos tankönyvek szűkebbre szabott standard témakörein. A munka kitér egyebek mellett a globalizáció és transznacionalizálódás, a világgazdaság egyenlőtlen viszonyai, intézményi rendje és egyensúlytalanságai, a nemzeti fejlődés és versenyképesség problematikájára. Elsősorban a gyakorlatban is alkalmazható tételeket és számítási módszereket tárgyal kritikai megközelítéssel, feltüntetve a korlátozó előfeltevéseket, egyszersmind történelmi összefüggésekbe helyezve a bemutatott elméletek, modellek és módszerek “megszületésének” helyét és idejét. Mindemellett ismerteti a szélesebb értelemben vett világgazdaságtan elméleti és módszertani alapjait, felvázolja a világgazdaság eddigi fejlődés-történetének fontosabb szakaszait és azokkal összefüggésben ad kritikai áttekintést a főbb közgazdaságtani elméleti irányzatokról, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra vonatkozó nézetekről, tételekről. Kitér a világgazdaságban kialakult egyenlőtlenségeknek, a kölcsönös függés aszimmetrikus viszonyainak kérdésére, továbbá a nemzetközi gazdasági rend és a nemzetközi gazdasági intézmények témakörére is.
Published by: Akademiai Kiado